Přerušení a ukončení studia

Přerušení studia

Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního akademického roku. V průběhu zkouškového období může být studium přerušeno pouze ze závažných důvodů. Minimální doba přerušení je jeden semestr. Nejdelší celková doba přerušení studia je taková doba, která spolu se standardní dobou studia nepřesáhne maximální dobu studia danou Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT.

 

Máš povinnost se v daném termínu opětovně zapsat do studijního programu. Pokud tak neučiníš a zároveň se do pěti dnů děkanovi písemně neomluvíš, tvé studium se ukončuje. V době přerušení studia nemáš podle zákona status studenta, nemáš tedy právo vykonávat zkoušky, získávat zápočty ani zúčastňovat se výuky. Rovněž nemáš nárok ubytovat se na kolejích, stravovat se v menzách se studentskou slevou, získat stipendium, ani nárok na další sociální výhody.

Ukončení studia

Student může zanechat studia kdykoli, bez udání důvodů. Tuto skutečnost může písemně oznámit studijnímu (pedagogickému) oddělení. Fakulta ukončuje studium k datu doručení oznámení.

Tvé studium je tedy u konce, pokud:

Při nezdaru nepropadáš – není možnost ročník opakovat, musíš opět nastoupit do prvního.

 

Ale neboj se neúspěchu. Pokud se ti nevydaří studovat na ČVUT nebo dané fakultě, může to znamenat, že je pro tebe určená jiná kariérní cesta. A zkusit více vysokých škol nebo oborů rozhodně není na škodu, pokud třeba zjistíš, že to, co současně studuješ, není pro tebe. Navíc, absolvované roky tady nejsou ztraceny – stejně tak může děkan na základě tvé žádosti uznat úsek studia nebo předměty z jiné vysoké školy, pokud od absolvování neuplynulo více než pět let.

 

V rámci ČVUT lze požádat o přestup na jinou fakultu, a to u děkana fakulty, která tě přijala. Na základě žádosti můžou být uznané některé předměty, které jsi absolvoval(a).

 

Při hledání sebe sama měj však na paměti třeba to, že od 26 let si musíš sám(sama) platit zdravotní pojištění a ztrácíš například nárok na zlevněné jízdné MHD.

 

Maximální doba studia na ČVUT se rovná dvojnásobku standardní doby dané studijním plánem programu/oboru, přičemž se započítávají všechna přerušení. Bezplatně můžeš studovat o jeden rok déle, než je standardní doba, pak ale musíš platit poplatky, a podle současného scénáře ubytování se ti snižují šance na získání koleje.

 

V prvních dvou týdnech semestru je možné provést změny v rozvrhu a zapisovat si předměty. Když se ti nehodí čas nějakého cvičení, můžeš se domluvit s cvičícím jiného termínu, pokud není kapacita vyčerpaná.

Comments are closed.