Rektor ČVUT

Vrcholný představitel univerzity a reprezentant ČVUT ve vztahu k jiným vysokým školám v České republice i zahraničí, také k veřejným institucím a státním orgánům, zejména MŠMT, podnikatelské sféře i občanům. Rektor je odpovědný akademickému senátu a ve věcech stanovených zákonem ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za výkon své činnosti, upravené zákonem a Statutem ČVUT, odpovídá rektor Akademickému senátu ČVUT. Rektor jmenuje a odvolává děkany fakult ČVUT, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora a ředitele dalších součástí ČVUT.

 

Slovo rektora najdete zde.

 

Vedení ČVUT

Vedení ČVUT je označení pro stálý poradní sbor rektora ČVUT složený z prorektorů, kvestora, kancléře a předsedy Akademického senátu ČVUT.  

Členové vedení ČVUT:

Akademický senát ČVUT

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. Členy AS ČVUT volí akademická obec ČVUT. Každá z osmi fakult ČVUT volí tři akademické pracovníky a dva studenty a dále akademická obec ČVUT příslušná nefakultním součástem ČVUT volí celkem tři akademické pracovníky a dva studenty.

 

AS ČVUT mimo jiné schvaluje Strategii ČVUT a vnitřní předpisy ČVUT a jeho součástí. Také schvaluje rozpočet ČVUT předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření ČVUT předloženou rektorem.

 

Funkční období AS ČVUT je tříleté. Místa členů AS ČVUT výjimečně uvolněná před koncem funkčního období jsou doplněna zvolenými náhradníky z řádných nebo doplňovacích voleb, kteří se stávají členy AS ČVUT do konce funkčního období AS ČVUT.

 

Více informací najdete zde: Akademický senát – Veřejný web – České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

 

Vědecká rada ČVUT

Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje k věcem, které jí předloží rektor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT, schvaluje studijní programy a projednává jmenování docentů a profesorů.

 

Členy vědecké rady ČVUT jsou významní představitelé oborů, v nichž ČVUT uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí, technickou i uměleckou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT.

 

Funkční období vědecké rady je čtyřleté a její konec je zpravidla shodný s koncem funkčního období rektora.

 

Více informací najdete zde: Vědecká rada ČVUT – Veřejný web – České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

 

Správní rada ČVUT

Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy. Správní rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu vysoké školy, k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření vysoké školy a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy.

 

Více informací najdete zde: Správní rada – Veřejný web – České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

 

Rada pro vnitřní hodnocení

  1. schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,
  2. řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,
  3. zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,
  4. vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,
  5. vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy.

Více informací najdete zde: Rada pro vnitřní hodnocení – Veřejný web – České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

 

Disciplinární komise ČVUT

Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů ČVUT studujících ve všech bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, a to fakultních i nefakultních součástech.

 

Více informací najdete zde: Disciplinární komise ČVUT – Veřejný web – České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

 

Etická komise ČVUT

Komise VR ČVUT v Praze ověřuje zajištění ochrany práv osob, které se účastní výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, na kterých se podílí student nebo zaměstnanec ČVUT v Praze. Posuzuje etiku návrhů projektů, a to jak z hlediska jejich celkového zaměření, tak z hlediska plánovaných postupů a nástrojů výzkumu, a úroveň předpokládané informovanosti účastníků výzkumu její dostatečnost a opatření pro ochranu jejich práv.

 

Více informací najdete zde: Etická komise – Veřejný web – České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)

Členové vedení ČVUT

Rektor

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Předseda AS ČVUT

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Kvestor

Ing. Jiří Boháček

Prorektorka pro bakalářské a magisterské studium

doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Prorektor pro zahraniční vztahy

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Prorektorka pro rozvoj a strategie

Ing. Veronika Kramaříková, MBA

Prorektor pro řízení kvality

Ing. Radek Holý, Ph.D.

Prorektorka pro výstavbu

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.

Kancléřka

Ing. Lucie Orgoníková

Comments are closed.