Důležité pojmy

Zápočet

Zápočet předchází každé zkoušce. Je ti udělen tvým vyučujícím (většinou cvičícím), pokud splníš stanovené podmínky (docházka, domácí úkoly, semestrální práce…). O neudělení zápočtu pak s konečnou platností rozhoduje vedoucí katedry/ústavu. Máš-li předmět zapsaný podruhé, můžeš zkusit požádat o uznání předchozího zápočtu, pokud jsi ho získal.

Zkouška

Zkoušku při neúspěchu můžeš opakovat, a to až dvakrát. Třetí pokus však máš jen v případě, že ti zbývá dostatek tzv. „žolíků“. Těch dostaneš při prvním zápisu celkem SDS x 2, kde SDS (standardní doba studia) je počet roků akreditovaného studijního programu.

 

Klasifikačním stupněm F jsi ohodnocen(a) také v případě, že se k zapsané zkoušce nedostavíš (a neomluvíš se) nebo nepřijmeš známku. Nepokládáš-li zkoušku za objektivní, můžeš požádat vedoucího katedry/ústavu o konání opravné zkoušky před tříčlennou komisí. Za určitých podmínek ti děkan fakulty na základě tvé žádosti může uznat dříve vykonanou zkoušku (například při přestupu mezi studijními obory).

Jak se na ČVUT známkuje?

Vysokoškolská známka
A B C D E F(ail)

 

Nezvládneš-li zkoušku v daném semestru (tedy vypsaných termínech pro něj), můžeš si předmět zapsat podruhé, potřetí to ale nejde.

Předtermín

Jde o termín zkoušky, který může vyučující vypsat ještě před začátkem zkouškového období. Nejčastěji se předtermíny vypisují v posledním či předposledním týdnu semestru.

 

K termínům zápočtů, zkoušek i předtermínům se zapisuješ v KOSu, více na stránce KOS & Rozvrh.

Studijní oddělení

Studijní oddělení je místo, kde ti bude vydáno potvrzení o studiu a kde vyřídíš i další studijní záležitosti. Vždy ho navštěvuj s průkazem studenta nebo jiným dokladem totožnosti. Rádi tam také zodpoví tvé dotazy ke studiu. Obrátit se můžeš i na Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS). Více informací nalezneš zde.

Kredit

Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtížnost předmětu. Jeden kredit představuje jednu šedesátinu průměrné roční studijní zátěže studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia. Počet kreditů přidělený jednotlivým předmětům je uveden v Bílé knize, v KOSu i na webech fakult.

Pro magisterské studium jsou hodnoty odlišné.

 

Na akademický rok si proto zapiš minimálně takový počet předmětů, aby součet kreditů příslušný těmto předmětům odpovídal požadavkům pro pokračování ve studiu podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT. Zároveň si dej pozor na povinné předměty tvého studijního programu, takové musíš absolvovat.

 

Kromě toho máš možnost si studium obohatit nepovinnými předměty, a třeba se tak nasměrovat na určitou studijní cestu. Jako student si budeš sestavovat vlastní studijní plán. Neseš ale plnou odpovědnost za jeho správnost, proto pozor na povinné předměty a předepsané návaznosti předmětů. (Podrobnosti najdeš v Bílé knize, viz níže.) Na základě písemné žádosti může děkan povolit absolvování jednoho nebo více akademických roků podle individuálního studijního plánu.

Bílá kniha

Bílá kniha je hovorové označení pro knížku, která obsahuje základní informace o studiu na tvé fakultě. Má několik častí: organizační řády ČVUT a fakult, studijní plány, osnovy předmětů, Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, Disciplinární řád ČVUT, Stipendijní řád ČVUT a řády fakult. Knihu lze koupit na některých studijních odděleních, jsou ale fakulty, které ji už netisknou v klasické papírové podobě – vždy ji najdeš na bilakniha.cvut.cz.

Comments are closed.